pojechali.pl Warsztat Wyprawy 4x4 Turystyka Off-Road Rumunia Albania warsztat samochodów terenowych Wakacje

Witamy serdecznie na stronie pe?nej przygd, dzikich miejsc i niezapomnianych wra?e?.

Na pocz?tku by?o marzenie, ?eby je?dzi? samochodem terenowym, ktry nie boi si? wody, ska? czy b?ota i poradzi sobie nawet w najbardziej niesprzyjaj?cych okoliczno?ciach. Kiedy marzenie zosta?o zrealizowane powsta?o kolejne - odkry? takie miejsca, ktrych bez samochodu wyprawowego znale?? si? nie da. I tak zacz??a si? przygoda! Stopniowo zainteresowanie zmienia?o si? w pasj?. Pocz?tkowo je?dzili?my po Polsce. Poznawali?my pi?kno naszej ojczyzny z dala od asfaltowych drg. Przemierzyli?my wiele kilometrw po szlakach Bieszczad, Mazur i Mazowsza. Zorganizowal?my nasz? pierwsz? wypraw? "Z gr do morza". W pewnym momencie sta?o si? jasne, ?e na ojczystej ziemi nie poprzestaniemy. No i si? zacz??o! Pot??na wyprawa, bardzo trudna logistycznie "Jamboree 2007"- 5 Patroli, 7000km, 7 pa?stw, a celem by?a Anglia. Jak to mwi?: apetyt ro?nie w miar? jedzenia, a natura podr?nika wygania z domu. Doda? do tego jeszcze ciekawo?? ?wiata i ani si? obejrzeli?my, a Ba?kany by?y nasze...

Nasza przygoda odkrywania trwa i ci?gle si? rozwija. Maj?c bogate do?wiadczenie i wiedz? chcemy pokaza? wam urokliwe, dzikie miejsca, do ktrych mo?na dotrze? tylko na dwa sposoby - d?wigaj?c ogromny plecak lub samochodem terenowym. Chcemy, by?cie prze?yli niezapomnian? podr?. Zapraszamy serdecznie wszystkich, ktrzy chc? prze?y? z nami pi?kn? przygod?...

PROWADZIMY W KIERUNKU PRZYGODY...